DOELSTELLING EN BELEID

LAB PAINT FOUNDATION (voorheen Vestingh Foundation)

Beleidsplan 2018 – 2021

INLEIDING

De Stichting LAB PAINT FOUNDATION is een in 2018 opgerichte Stichting die zich ten doel heeft gesteld om drinkwater beschikbaar en bereikbaar te maken voor hen die daar geen of slechts moeizaam toegang toe hebben. De Stichting richt zich met name op de watervoorziening in India en Afrika

Dit beleidsplan geeft de doelstellingen en werkwijzen aan voor de eerste drie jaren van haar bestaan.

INSPIRATIE

Waar ‘wij’ in Nederland in grote welvaart kunnen leven en overvloedig schoon drinkwater tot onze beschikking hebben, is een groot deel van de wereldbevolking verstoken van drinkwater. Cijfers van UNICEF geven aan dat bijna 700 miljoen mensen, zowel kinderen als volwassenen, niet de beschikking hebben over schoon drinkwater.

VISIE

Drinkwater is een cruciale levensvoorwaarde voor de mens en staat aan de basis van een gezonde samenleving.

Schoon drinkwater is noodzakelijk en vormt de basis voor alle levens. Het is één van de voorwaarden voor een gezonde, zelfvoorzienende en vitale economische samenleving. Om schoon drinkwater bereikbaar te maken voor mensen zijn eenvoudige installaties nodig, die een centrale bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en de groei van gemeenschappen. In kleine gemeenschappen is de impact van een waterinstallatie het grootst, omdat naast drinkwater ook technische scholing en bewustwording op het vlak van hygiëne (die nodig zijn voor de continuïteit van de installatie) mee helpt de gemeenschap te versterken.

DOELSTELLING

De stichting heeft als doel:

Het slaan of doen slaan van waterputten, het leveren of doen leveren en installeren van complete drinkwaterinstallaties als ook het ondersteunen van andere water gerelateerde projecten in ontwikkelingsgebieden, in het bijzonder in India en Afrika, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2) De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. a) het inzamelen van geld en werven van fondsen voor projecten; daaronder begrepen een deel van de opbrengsten uit de verkoop van verfproducten door ‘Vestingh  Paint • Craft • Lifestyle van LAB PAINT’.
  2. b) de ondersteuning van projecten met financiële middelen en door uitzending van mensen om in ontwikkelingsgebieden hulp te verlenen.

3) De stichting beoogt het algemeen nut.

4) De stichting heeft geen winstoogmerk.

De LAB PAINT FOUNDATION stelt zich ten doel om elk jaar twee waterinstallatie-projecten te financieren, te beginnen in 2019.

WERKWIJZE/SAMENWERKING

De LAB PAINT FOUNDATION zal voor het behalen van deze doelstelling de samenwerking aangaan met gespecialiseerde organisaties die beschikken over de kennis, de kunde en de lokale netwerken om de waterinstallaties te instaleren en de gebruikers in het gebruik ervan te instrueren. Met deze partners worden bindende afspraken gemaakt over de verslaglegging, de financiële verantwoording en de monitoring, zowel gedurende de aanlegfase als gedurende de beheerfase. Tevens zullen er afspraken gemaakt worden over het onderhoud en de controle daarop, respectievelijk de ondersteuning daarbij.

De LAB PAINT FOUNDATION is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van donaties. Dit betekent dat zij pas verplichtingen kan aangaan als hiervoor voldoende middelen/zekerheden beschikbaar zijn.

De LAB PAINT FOUNDATION stelt zich ten doel minimale kosten te maken. Dat betekent dat zij voornemens is ten minste 95% van de donatie-bedragen te besteden aan het bereiken van de doelstelling.

De LAB PAINT FOUNDATION zal contact leggen met ten minste drie organisaties (met ANBI beschikking) die passende samenwerkingspartners kunnen zijn voor het bereiken van de doelstellingen.

FONDSENWERVING

De directie van de besloten vennootschap ‘Vestingh
Paint • Craft • Lifestyle’ is voornemens jaarlijks een percentage van de omzet van een van haar verfproducten te schenken aan de LAB PAINT FOUNDATION. Deze intentie is niet vast gekwantificeerd maar het voornemen bestaat om jaarlijks ten minste twee waterinstallaties te realiseren.

Naast deze grote donateur werft de LAB PAINT FOUNDATION middelen bij particulieren en/of vermogensfondsen met de voor dit doel gangbare middelen.

FINANCIEN EN BEHEER

In 2018 is de stichting opgericht. 
De LAB PAINT FOUNDATION zal een bedrag van ten minste 10% van de verplichtingen aanhouden ter zekerstelling voor onverwachte kosten en of risico’s tijdens de realisaties. De LAB PAINT FOUNDATION zal ten minste 90% van de donaties besteden aan het bereiken van de doelstelling.

De stichting heeft de ambitie een ANBI-status te verwerven. Zij heeft hiertoe passende statuten opgesteld. Direct na de oprichting wordt een ANBI beschikking aangevraagd.

BESTUUR

Het bestuur komt een maal per kwartaal bijeen, van welke bijeenkomst een verslag met actiepunten wordt gemaakt.

Het bestuur bestaat uit drie personen:

Robert Schellekens, voorzitter

            Frank van Hooft, penningmeester

Eric Schellekens, secretaris

De bestuurders ontvangen geen beloning. Wel vergoeding voor directe onkosten.

COMMUNICATIE

De stichting beschikt over een goed werkende en actueel gehouden website, waarop periodiek de voortgang van de realisatie van het beleidsplan wordt gecommuniceerd.
Op de website zullen de voor het verkrijgen van de ANBI-status relevante documenten en verslagen worden gepubliceerd. Het jaarverslag is voor belangstellenden op te vragen.

Het bestuur van LAB PAINT FOUNDATION
20 september 2018  

Download als PDF